Russian Heart Failure Journal 2013year №7


To access this material please log in or register

Register Authorize

№7

December, 2013/№7
Rubric: Guidelines

SEHF, RSC and RSMSIM national guidelines on CHF diagnostics and treatment (fourth revision). Approved at the SEHF Congress on December 7, 2012, at the SEHF Board of Directors meeting on March 31, 2013, and at the RSC Congress on September 25, 2013

Mareev V. Yu. 1 , Ageev F. T. 1 , Arutyunov G. P. 1 , Koroteev A. V. 1, Mareev Yu. V. 3 , Ovchinnikov A. G. 4
Belenkov Yu. N. 2 , Vasyuk Yu. A. 2 , Galyavich A. S. 2, Garganeeva A. A. 2, Gilyarevsky S. R.2 , Glezer M. G.2 , Drapkina O. M. 2 , Koziolova N. A.2 , Kots Ya. I.2, Lopatin Yu. M.2, Gilyarevsky S. R.2, Martynov A. I. (RSMSIM President), Moiseev V. S.2, Revishvili A. Sh.2, Sitnikova M. Yu.2, Skibitsky V. V.2, Sokolov E. I.2, Storozhakov G. I.2, Fomin I. V.2, Chesnikova A. I.2, Shlyakhto E. V. (RSC President)
1 – Writing Committee, Members of SEHF Board of Directors
2 – Expert Committee, Members of SEHF Board of Directors
3 – Section «Electrophysiological methods for treatment of CHF»
4 – Section «Diagnostics of HF»

Expert Reviewer Committee:
Akchurin R. S., Aronov D. M., Arkhipov M. V., Bart B. Ya.,
Belousov Yu. B., Boytsov S. A., Gendlin G. E., Golikov A. P.,
Golitsyn S. P., Gurevich M. A., Danielyan M. O., Dovgalevsky P. Ya., Zadionchenko V. S., Karpov R. S., Karpov Yu. A., Kobalava Zh. D., Kuznetsov V. A., Lazebnik L. B., Nasonov E. L., Nedogoda S. V., Nikitin Yu. P., Oganov R. G., Panchenko E. P., Perepech N. B., Podzolkov V. I., Pozdnyakov Yu. A., Rakov A. L., Ruda M. Ya., Rylova A. K., Simonenko V. B., Sidorenko B. I., Staroverov I. I., Sulimov V. A., Tarlovskaya E. I., Tereshchenko S. N., Fomina I. G., Chazova I. E.
Keywords: diagnostics, treatment, guidelines, CHF

To access this material please log in or register

Register Authorize
Ru En